Fleurance Nature Organic Sweet Orange Essential Oil

Olejek eteryczny z owoców słodkiej pomarańczy w organicznej jakości

 • Rozkosznie słodki zapach
 • Idealny do nebulizatora
 • Otrzymany metodą tłoczenia na zimno
 • 19,39 zł (193,90 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Jeszcze 2 sztuki dostępne w magazynie

Przewidywany termin dostawy: piątek, 01 października
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 05:15.

Zawartość: 10 ml

Chemotyp: limonen, linalol

Na moją listę życzeń

Nr art.: FLE-10119, Zawartość: 10 ml

EAN: 3700211101196

 • Rozkosznie słodki zapach
 • Idealny do nebulizatora
 • Otrzymany metodą tłoczenia na zimno

Opis

Owoce drzewa pomarańczowego zajmują czwarte miejsce w kategorii najczęściej uprawianych owoców na świecie. Dzrewo pomarańczy pochodzi z Chin, a pod koniec XV wieku zostało sprowadzone do Europy przez portugalskich żeglarzy. Olejek eteryczny pozyskiwany jest poprzez tłoczenie na zimno skórek owoców i charakteryzuje się intensywnie owocowym, niezwykle przyjemnym aromatem.

Chemotyp rośliny jest botanicznie i biochemicznie określony przez HEBBD.

Uwaga:

 • Nie nadaje się dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
 • Nie nadaje się dla dzieci poniżej 7 roku życia.
 • Przechowuj szczelnie zakręconą buteleczkę w miejscu chroniącym produkt przed światłem i ciepłem.
Rodzaje produktów: Olejki eteryczne
Marka: Fleurance Nature
Zapachy: Owocowy
Certyfikaty: EU-Bio Siegel

Składniki (INCI)

 1. z kontrolowanych upraw ekologicznych

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P370+P378 - W przypadku pożaru: Użyć CO2, proszek gaśniczy lub pianę do gaszenia.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P264 - Dokładnie umyć dużą ilością wody po użyciu.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P243 - Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
 • P242 - Używać nieiskrzących narzędzi.
 • P241 - Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
 • P240 - Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
 • P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Fleurance Nature Organic Sweet Orange Essential Oil

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Fleurance Nature Organic Sweet Orange Essential Oil