Fleurance Nature Organic Palmarosa Essential Oil

Cenny olejek z liści aromatycznej rośliny

34,65 zł

(3.465,00 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 10 ml

Dostawa do czwartek, 30 marca, jeśli zamówienie zostanie złożone do wtorek do 05:15 godz..

Jeszcze 3 sztuki dostępne w magazynie

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 170,00 zł.
Informacje dotyczące wysyłki i zwrotów.

Właściwości i zalety

 • Idealny do perfumowania pomieszczeń
 • Delikatny i kwiatowy
 • Delikatny aromat

Nr art.: FLE-10158, Zawartość: 10 ml, EAN: 3700211101585

Opis

Palmarosa to roślina zielna pochodząca z Azji i uprawiana na terenach podmokłych. Ma bardzo kwiatowy zapach przypominający różę i geranium.
Jej olejek eteryczny otrzymuje się przez destylację z parą wodną nadziemnej części rośliny. Ten łagodny, kwiatowy olejek eteryczny składa się głównie z geraniolu i octanu geranylu.

Chemotyp rośliny jest określany botanicznie i biochemicznie przez HEBBD.

Rodzaje produktów: Olejki eteryczne
Marka: Fleurance Nature
Zapachy: Kwiatowy, Róża
Certyfikaty: EU-Bio Siegel
Składniki (INCI)
 1. z kontrolowanych upraw ekologicznych
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Fleurance Nature Organic Palmarosa Essential Oil

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Fleurance Nature Organic Palmarosa Essential Oil

Podobne produkty: