Fleurance Nature Organic Ylang Ylang Essential Oil

Uwodzicielsko pachnący ilangowy olejek eteryczny

 • Słodki, balsamiczny zapach
 • Otrzymany drogą destylacji parowej
 • Określony chemotyp
 • 38,99 zł (389,90 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Jeszcze 6 sztuk dostępnych w magazynie

Przewidywany termin dostawy: piątek, 01 października
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 05:15.

Zawartość: 10 ml

Chemotyp: Linalool, Germacrene-D

Na moją listę życzeń

Nr art.: FLE-10122, Zawartość: 10 ml

EAN: 3700211101226

 • Słodki, balsamiczny zapach
 • Otrzymany drogą destylacji parowej
 • Określony chemotyp

Opis

Drzewa jagodlinu wonnego uprawia się głównie na Filipinach, a jego liście wykorzystuje się do produkcji cudownie pachnącego olejku eterycznego. Nazwa "Ylang Ylang" pochodzi od „alang-alang”, co oznacza „kwiaty, które tańczą na wietrze”. Jagodlin wonny jest dziś uprawiany w wilgotnych obszarach tropikalnych: na wyspach Pacyfiku, a także na wyspach Oceanu Indyjskiego i Azji Południowo-Wschodniej. Aby otrzymać olejek ilangowy, liście są destylowane z użyciem pary wodnej.

Chemotyp rośliny jest botanicznie i biochemicznie określany przez HEBBD.

Poradnik:

 • Nie nadaje się dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
 • Nie nadaje się dla dzieci poniżej 7 roku życia.
 • Przechowywać dobrze zamknięte, chronione przed światłem i ciepłem.
Rodzaje produktów: Olejki eteryczne
Marka: Fleurance Nature
Zapachy: Słodki
Certyfikaty: EU-Bio Siegel

Składniki (INCI)

 1. z kontrolowanych upraw ekologicznych

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
 • P202 - Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H361fd - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Fleurance Nature Organic Ylang Ylang Essential Oil

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Fleurance Nature Organic Ylang Ylang Essential Oil