Pranarôm Organiczny olejek zapachowy "Nasze spotkanie"

Pobudzająca kompozycja z nutami mandarynki i limonki

36,65 zł 42,99 zł -15% (366,50 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy

Zawartość: 10 ml

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: czwartek, 20 stycznia
Zamów do dnia: wtorek, do godz. 05:15.

Właściwości i zalety

 • Orzeźwiające aromaty cytrusów
 • Wyzwala dobry nastrój
 • Tylko do zimnych nebulizatorów

Nr art.: XBV-PRA-8544224, Zawartość: 10 ml, EAN: 5420008544224

Opis

Ta kompozycja zapachowa zapewni CI chwile radości dzięki optymistycznym aromatom mandarynki, limonki i innych owoców cytrusowych.

Zastosowanie:

 • Olejek nadaje się wyłącznie do stosowania z zimnym nebulizatorem!
 • Użyj 3-5 kropli na pomieszczenie o powierzchni ok. 9-15 m² (patrz: instrukcja użytkowania danego dyfuzora).
Zniżka: 10% i więcej
Rodzaje produktów: Zapachy do pomieszczeń
Marka: Pranarôm
Właściwości: Wegańskie
Certyfikaty: EU-Bio Siegel, Ecogarantie

Składniki (INCI)

 • Citrus Aurantifolia (Lime) [1]
 • Citrus Reticulata [1]
 • Citrus Sinensis (Sweet Orange) Oil [1]
 • Citrus aurantium ssp amara leaf [1]
 • Citrus Limonum Oil [1]
 • Vanilla planifolia extract [1]
 1. aus biologischem Anbau

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P404 - Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Organiczny olejek zapachowy "Nasze spotkanie"

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Pranarôm Organiczny olejek zapachowy "Nasze spotkanie"

Podobne produkty:

Klienci, którzy nabyli "Organiczny olejek zapachowy "Nasze spotkanie"", zakupili także: