Fleurance Nature Diffusion Complex RELAXATION

Dba o odprężającą atmosferę

 • Cudowny, kojący zapach
 • Z 10 organicznych olejków eterycznych
 • Do nebulizatorów i dyfuzorów
 • 29,99 zł (299,90 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Przewidywana wysyłka w ciągu około 5-8 dni roboczych

Zawartość: 10 ml

Na moją listę życzeń

Nr art.: FLE-10111, Zawartość: 10 ml

EAN: 3700211101110

 • Cudowny, kojący zapach
 • Z 10 organicznych olejków eterycznych
 • Do nebulizatorów i dyfuzorów

Opis

Olejek zapachowy RELAXATION swe odprężające własciwości zawdzięcza mocy dziesięciu organicznych olejków eterycznych, m.in. z pomarańczy, lawendy, bergamotki, ylang ylang i palmarosy.

Chemotyp roślin jest botanicznie i biochemicznie określony przez HEBBD.

Zastosowanie:

 • W przypadku małych powierzchni lub szafek, nanieś kilka kropli olejku na kamień zapachowy.
 • W przypadku większych pomieszczeń wlej kilka kropli do dyfuzora.
 • Nie należy wybierać zbyt długiego czasu dyfuzji, aby nie przesycić powietrza w pomieszczeniu związkami z olejku. W zależności od wielkości pomieszczenia zaleca się do 20-30 minut uwalniania zapachu olejku.

Uwaga:

 • Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
 • Nie stosuj na skórę. Nie wolno połykać!
 • Nie dopuść do spalenia olejków eterycznych.
 • Nie stosuj w obecności dzieci oraz kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Zaleca się odczekanie ok. 30 minut po dyfuzji, zanim będą mogły ponownie wejść do pomieszczenia.

.

Rodzaje produktów: Zapachy do pomieszczeń
Marka: Fleurance Nature

Składniki (INCI)

 1. z kontrolowanych upraw ekologicznych

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H224 - Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Fleurance Nature Diffusion Complex RELAXATION

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Fleurance Nature Diffusion Complex RELAXATION