Fleurance Nature Organic Ravintsara Essential Oil

Świeży, ziołowy zapach ułatwiający głębokie oddychanie

 • Do odświeżania powietrza
 • Na sezon grypy i przeziębień
 • Otrzymany drogą destylacji parowej
 • 26,99 zł (269,90 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Jeszcze 9 sztuk dostępnych w magazynie

Przewidywany termin dostawy: piątek, 01 października
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 05:15.

Zawartość: 10 ml

Chemotyp: 1,8-cyneol, alfa-terpineol

Na moją listę życzeń

Nr art.: FLE-10115, Zawartość: 10 ml

EAN: 3700211101158

 • Do odświeżania powietrza
 • Na sezon grypy i przeziębień
 • Otrzymany drogą destylacji parowej

Opis

Nazwa "ravintsara" oznacza „dobry liść”, a drzewo ravintsara pochodzi z Madagaskaru. Rośnie w tropikalnych, ciepłych i wilgotnych lasach, gdzie dorasta do wysokość ok. 15 metrów. Ravintsara jest obecnie symbolem Hiroshimy, ponieważ wraz z miłorzębem była pierwszą rośliną, która ponownie zaczęła tam rosnąć po bombardowaniu w 1945 roku. Aby otrzymać olejek eterycznu z ravinstary, gałązki drzewa wraz z jego owalnymi, wąskimi i twardymi liśćmi są poddawane destylacji z udziałem pary wodnej.

Chemotyp rośliny jest botanicznie i biochemicznie określony przez HEBBD.

Uwaga:

 • Nie nadaje się dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
 • Nie nadaje się dla dzieci poniżej 7 roku życia.
 • Przechowuj szczelnie zakręconą buteleczkę w miejscu chroniącym produkt przed światłem i ciepłem.
Rodzaje produktów: Olejki eteryczne
Marka: Fleurance Nature
Zapachy: Świeży
Certyfikaty: EU-Bio Siegel

Składniki (INCI)

 1. z kontrolowanych upraw ekologicznych

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P240 - Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
 • P242 - Używać nieiskrzących narzędzi.
 • P243 - Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P330 - Wypłukać usta.
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P370+P378 - W przypadku pożaru: Użyć CO2, proszek gaśniczy lub pianę do gaszenia.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Fleurance Nature Organic Ravintsara Essential Oil

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Fleurance Nature Organic Ravintsara Essential Oil

5,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
1 (100%)
4 gwiazdki
0 (0%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

1 ocena