Fleurance Nature Organic Clove Essential Oil

Czysty olejek eteryczny z goździków

 • Intensywny, pikantny zapach
 • Pozyskany drogą destylacji parowej
 • Charakterystyczny zapach
 • 30,99 zł (309,90 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Przewidywany termin wysyłki: 04.10.2021

Zawartość: 10 ml

Chemotyp: eugenol, octan eugenylu

Na moją listę życzeń

Nr art.: FLE-10128, Zawartość: 10 ml

EAN: 3700211101288

 • Intensywny, pikantny zapach
 • Pozyskany drogą destylacji parowej
 • Charakterystyczny zapach

Opis

Drzewo goździkowca korzennego z północnych wysp archipelagu Moluków może osiągnąć wysokość do 15 metrów. Goździki zostały sprowadzony do Europy przez Arabów w IV wieku. Olejek eteryczny jest pozyskiwany przez destylację parową zamkniętych pąków, gdyż wykazują najwyższe stężenie olejków eterycznych (15-20%).

Chemotyp rośliny jest botanicznie i biochemicznie określony przez HEBBD.

Uwaga:

 • Nie nadaje się dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
 • Nie nadaje się dla dzieci poniżej 7 roku życia.
 • Przechowuj szczelnie zakręconą buteleczkę w miejscu chroniącym produkt przed światłem i ciepłem.
Rodzaje produktów: Olejki eteryczne
Marka: Fleurance Nature
Zapachy: Zioła i przyprawy
Certyfikaty: EU-Bio Siegel

Składniki (INCI)

 • Eugenia Caryophyllus Oil [1]
 • Eugenol
 • Isoeugenol
 1. z kontrolowanych upraw ekologicznych

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P240 - Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
 • P241 - Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
 • P242 - Używać nieiskrzących narzędzi.
 • P243 - Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P370+P378 - W przypadku pożaru: Użyć CO2, proszek gaśniczy lub pianę do gaszenia.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Fleurance Nature Organic Clove Essential Oil

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Fleurance Nature Organic Clove Essential Oil